Saptaahik Sakaal News Article (Mumbai): For security, novel "Game Theory"

May 3, 2013

अमेरकेया सरुबेल बोटन यथेील बॉबफोटानतंर पुहा चचासुझाल आह.ेसरुा यंणा आणखी बळकट करयासाठ अमेरकेतील ायापक मलदंताबंेयानंी गेम थअरचा वापर कन "आमर' यंणा वकसत केल आह.ेह यंणा भारतात वापरता यईेल का, या टनेताबंेयाचंी मबंुई पोलसाशंीह बोलणी सुआह.े

Saptaahik Sakaal News Article (Mumbai), May 03, 2013: For security, novel "Game Theory"700 KB
See also: 2013